زبان و ادبیات عامیانه ایران

 

به گزارش خبرنگار کتاب شبستان، ادبیات عامه بزرگترین میراث و سرمایۀ معنوي و پشتوانۀ هر ملّتی براي دوام و بقا و رکن مهمی از فرهنگ آن ملّت اسـت. زبان و ادبیات عامه ی مردم ایران نیز ازجمله غنی ترین گنجینه هاي فرهنگی در میان تمدن هاي بشـري به شـــمار می رود. کتاب حاضر که برای استفاده ی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه تالیف شده است مشتمل بر 6 بخش است: 

بخش اول «کلیات» نام دارد و هدف از این بخش، ایجاد زمینه هایی براي معرّفی ادبیات عامه می باشد. بخش دوم با عنوان «ادبیات داستانی عامه» شامل طبقه بندي و انواع قصه هاست و عناصر داستانی و ویژگی ها و بن مایه هاي قصه هاي عامۀ فارسی مورد تحقیق قرار گرفته و در پایان مهم ترین آثار ادبیات داسـتانی عامه بر اسـاس سـیر تاریخی آن، بررسـی و معرّفی شده است. بخش سوم «ادبیات نمایش عامه» نام دارد. در این بخش  براي نشان دادن تنوع نمایش در ایران، انواع نمایش هاي آیینی دینی و ملّی  معرّفی شده است.

 چهارمین بخش که «ادبیات غیر روایی عامه» نام دارد شامل ضرب المثل ها، چیستان، یادگارنویسی، ماشین نوشته ها و گورنوشته ها است. در بخش پنجم تحت عنوان «ادب منظوم عامه» ویژگی ها، قالب ها، جنبه هاي بلاغی و هنري حوزة جغرافیایی و انواع و گونه هاي آن معرّفی شده ا ست. هدف این بخش، معرّفی شعر عامه و تنوع آن نسبت به شعر ر سمی ومضــمون ها و موضــوعات اشــعار عامه اســت. و ششمین بخش با عنوان «زبان عامه» به معرّفی زبان عامه، ویژگی ها، گونه هاي اجتماعی و جغرافیایی، همچنین اجزا و مواد زبان عامه چون واژگان، اصطلاحات و زبانزدها و کنایه ها اختصاص دارد. گفتنی است که  این اثر اولین کتاب  درسی در زمینه ی مطالعات ادب عامه است و در تالیف آن از 500 منبع استفاده شده است. حسن ذوالفقاری در سال 1345 در شهر دامغان متولد شده است وی داری مدرک دكترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، و مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است. اجرای طرح «دایرة‌المعارف داستان‌های فارسی» با همكاری محمد غلام و با سرپرستی تقی پورنامداریان و نگارش «فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی» در سه جلد از فعالیت‌ها و تالیفات ذوالفقاری است. وی همچنین تالیف 25 عنوان كتاب درسی و 20 عنوان اثر پژوهشی را در كارنامه‌ ادبی خود ثبت کرده است.

انتشارات سمت کتاب «زبان و ادبیات عامه ایران» به قلم «حسن ذوالفقاری» را در404 صفحه و با قیمت 15000 تومان منتشر کرده است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

اخبار تصویری