زیر مجموعه ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گاگریو بختیاری 1 نوشته شده توسط ----- 2178
بلوچی / ساز زیمل نوشته شده توسط ----- 1897
عاشیق نباتعلی علیزاده/مکتب اورمیه نوشته شده توسط ----- 1828
تک نوازی کمانچه/ استاد طغانیان دهکردی نوشته شده توسط ----- 1976
دی بلال/ دو نوازی دهل و سرنا نوشته شده توسط ----- 1867
مقام دی بلال با کمانچه استاد محمد ظغانیان نوشته شده توسط ----- 1889
خالق نوایی نوایی درگذشت نوشته شده توسط ----- 1845
نوایی نوایی با صدای مرحوم عطایی نوشته شده توسط ----- 1787
دوتار نوازی استاد نورمحمد درپور نوشته شده توسط ----- 1929
نوای بختیاری دی بلال نوشته شده توسط ----- 1912

اخبار تصویری