زیر مجموعه ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گاگریو بختیاری 1 نوشته شده توسط ----- 2393
بلوچی / ساز زیمل نوشته شده توسط ----- 2104
عاشیق نباتعلی علیزاده/مکتب اورمیه نوشته شده توسط ----- 2032
تک نوازی کمانچه/ استاد طغانیان دهکردی نوشته شده توسط ----- 2184
دی بلال/ دو نوازی دهل و سرنا نوشته شده توسط ----- 2078
مقام دی بلال با کمانچه استاد محمد ظغانیان نوشته شده توسط ----- 2094
خالق نوایی نوایی درگذشت نوشته شده توسط ----- 2048
نوایی نوایی با صدای مرحوم عطایی نوشته شده توسط ----- 1993
دوتار نوازی استاد نورمحمد درپور نوشته شده توسط ----- 2139
نوای بختیاری دی بلال نوشته شده توسط ----- 2118

اخبار تصویری