زیر مجموعه ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گاگریو بختیاری 1 نوشته شده توسط ----- 2002
بلوچی / ساز زیمل نوشته شده توسط ----- 1726
عاشیق نباتعلی علیزاده/مکتب اورمیه نوشته شده توسط ----- 1658
تک نوازی کمانچه/ استاد طغانیان دهکردی نوشته شده توسط ----- 1807
دی بلال/ دو نوازی دهل و سرنا نوشته شده توسط ----- 1694
مقام دی بلال با کمانچه استاد محمد ظغانیان نوشته شده توسط ----- 1717
خالق نوایی نوایی درگذشت نوشته شده توسط ----- 1678
نوایی نوایی با صدای مرحوم عطایی نوشته شده توسط ----- 1623
دوتار نوازی استاد نورمحمد درپور نوشته شده توسط ----- 1761
نوای بختیاری دی بلال نوشته شده توسط ----- 1744

اخبار تصویری