زیر مجموعه ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گاگریو بختیاری 1 نوشته شده توسط ----- 2506
بلوچی / ساز زیمل نوشته شده توسط ----- 2218
عاشیق نباتعلی علیزاده/مکتب اورمیه نوشته شده توسط ----- 2144
تک نوازی کمانچه/ استاد طغانیان دهکردی نوشته شده توسط ----- 2294
دی بلال/ دو نوازی دهل و سرنا نوشته شده توسط ----- 2188
مقام دی بلال با کمانچه استاد محمد ظغانیان نوشته شده توسط ----- 2204
خالق نوایی نوایی درگذشت نوشته شده توسط ----- 2159
نوایی نوایی با صدای مرحوم عطایی نوشته شده توسط ----- 2104
دوتار نوازی استاد نورمحمد درپور نوشته شده توسط ----- 2251
نوای بختیاری دی بلال نوشته شده توسط ----- 2233

اخبار تصویری