سیر تاریخی تعزیه و تکیه در ایران (1)

تاريخ ساخت قديمي ترين تكيه ها در تهران را به پيش از دوره قاجار مي رسانند. براساس منابع موجود، ظاهراً تكيه حمام خاتم در محله چاله ميدان به دستور خاتم، خواهر شاه طهماسب صفوي ساخته شد. تكيه اوژها يا افشارها در محله سنگلج نيز از دوره شاه طهماسب بوده است.

در تهران تكاياي فراواني وجود داشته است. در تقسيم بندي تكاياي تهران به تكايايي كه ظاهراً در آغاز مقبره و بقعه‌ي يكي از بزرگان و مشايخ يا سادات محلي بود، بر مي خوريم كه در صحن يا حياط و ايوان جلوي مقبره و پيرامون آن، مراسم سوگواري مذهبي بر پا مي شد. پس از رواج تعزيه خواني در تهران، ‌اين مقبره ها و ضمايم آن با كمي تغيير به صورت تكيه به مفهوم امروزي آن در آمدند. تكايايي چون تكيه پيرزن، تكيه هفت تن، تكيه پهلوان شريف، را مي توان از جمله اين تكايا نام برد. علاوه بر آن در تكايايي كه قبلاً كاروانسرا و منزلگاه بيرون شهر بودند نيز گه گاه مراسم سوگواري و تعزيه بر پا مي‌شد كه تكيه حمام خاتم، تكيه باغ پسته و تكيه افشار از اين نوع تكايا بودند.

آبیاری سنتی در آباده فارس

در روستاهاي آباده فارس در قديم كه هنوز ساعت بين همه‌ي مردم رايج نبود، زمان مصرف كردن آب را با وسيله‌يي اندازه گيري مي‌كردند به نام طشتهtašte كه پياله كوچك مسي بود كه ته آن سوراخ كوچكي وجود داشته كه بر روي ظرف بزرگي مثل طشت پر آب، قرار مي‌دادند و آب كم كم از سوراخ طشته به درون آن نفوذ مي‌كرد و هر موقع طشته پر از آب مي‌شد، به درون ظرف بزرگ فرو مي‌رفته است. سپس طشته را بيرون آورده و دوباره بر روي آب قرار مي‌دادند و به همين ترتيب ادامه داده و هر 9 طشته برابر با يك ساعت آب مي‌شد.

آداب و رسوم مردم شمال در ماه محرم

 شاید بیشترین تنوع رسوم را چه به‌لحاظ مذهبی و چه غیرمذهبی بتوانیم در شمال ایران ببینیم. خطه‌ای سرسبز که مردمان آن، نه‌تنها از شهری تا شهر دیگر بلکه از یک روستا تا روستای بعدی، در شیوه زندگی، خلقیات و آداب‌ورسوم متفاوت‌اند. این درحالی است که تفاوت فرهنگی مردمان این شهرها بیشتر از هرچیز در آداب‌ورسوم مذهبی‌شان بروز پیدا کرده است. 

اخبار تصویری