آبیاری سنتی در آباده فارس

در روستاهاي آباده فارس در قديم كه هنوز ساعت بين همه‌ي مردم رايج نبود، زمان مصرف كردن آب را با وسيله‌يي اندازه گيري مي‌كردند به نام طشتهtašte كه پياله كوچك مسي بود كه ته آن سوراخ كوچكي وجود داشته كه بر روي ظرف بزرگي مثل طشت پر آب، قرار مي‌دادند و آب كم كم از سوراخ طشته به درون آن نفوذ مي‌كرد و هر موقع طشته پر از آب مي‌شد، به درون ظرف بزرگ فرو مي‌رفته است. سپس طشته را بيرون آورده و دوباره بر روي آب قرار مي‌دادند و به همين ترتيب ادامه داده و هر 9 طشته برابر با يك ساعت آب مي‌شد.

آداب و رسوم مردم شمال در ماه محرم

 شاید بیشترین تنوع رسوم را چه به‌لحاظ مذهبی و چه غیرمذهبی بتوانیم در شمال ایران ببینیم. خطه‌ای سرسبز که مردمان آن، نه‌تنها از شهری تا شهر دیگر بلکه از یک روستا تا روستای بعدی، در شیوه زندگی، خلقیات و آداب‌ورسوم متفاوت‌اند. این درحالی است که تفاوت فرهنگی مردمان این شهرها بیشتر از هرچیز در آداب‌ورسوم مذهبی‌شان بروز پیدا کرده است. 

اخبار تصویری