آداب و رسوم مردم شمال در ماه محرم

 شاید بیشترین تنوع رسوم را چه به‌لحاظ مذهبی و چه غیرمذهبی بتوانیم در شمال ایران ببینیم. خطه‌ای سرسبز که مردمان آن، نه‌تنها از شهری تا شهر دیگر بلکه از یک روستا تا روستای بعدی، در شیوه زندگی، خلقیات و آداب‌ورسوم متفاوت‌اند. این درحالی است که تفاوت فرهنگی مردمان این شهرها بیشتر از هرچیز در آداب‌ورسوم مذهبی‌شان بروز پیدا کرده است. 

اخبار تصویری